Mời tham gia chào giá: Mua sắm chất trợ lắng dùng cho các bồn lắng và bổn rửa Nhà máy Alumin 6 tháng đầu năm 2019 (2625/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm