Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn 2018

Năm 2018 : lương bình quân 9.280.000 đ/ người/ tháng (lương khối Khoáng sản 9.700.000 đ ) Trong đó : - Lương sản phẩm ~ 6.775.000 đ - Tiền lương ( lễ, tết, hội họp) ~ 147.300 đ - Tiền lương phép ~ 494.000 đ - Tiền lương khuyến khích ~ 114.700 đ - Bổ sung tiền lương ~ 1.748.000 đ

Năm 2018 : lương bình quân 9.280.000 đ/ người/ tháng (lương khối Khoáng sản 9.700.000 đ )
Trong đó :
- Lương sản phẩm ~ 6.775.000 đ
- Tiền lương ( lễ, tết, hội họp) ~ 147.300 đ
- Tiền lương phép ~ 494.000 đ
- Tiền lương khuyến khích ~ 114.700 đ
- Bổ sung tiền lương ~ 1.748.000 đ