HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG

 

Ông: Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch hội đồng thành viên            

Điện thoại:

Email: liemnt@lda.vn

 

 

                                                            

http://lda.vn/images/lanhdao/liem1.jpg

Ông: Vũ Minh Thành

Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV

Điện thoại:

Email: thanhvm@lda.vn

 

 

                                                                  http://lda.vn/images/lanhdao/thanh3.jpg

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV

Điện thoại:

Email: thangnv@lda.vn           

 

 

                                                                    http://lda.vn/images/lanhdao/thang1.jpg