Tham gia chào giá cạnh tranh thực hiện vận chuyển bùn thải ở nhà máy tuyển

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (gọi tắt LDA) có nhu cầu tổ chức chào giá cạnh tranh vận chuyển bùn thải ở Nhà máy tuyển bằng phương pháp hoàn thổ.

LDA kính mở các đơn vị có đủ năng lực, quan tâm tham gia chào giá cạnh tranh, chi tiết trong file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

Văn phòng LDA