HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG

Ông: Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch hội đồng thành viên            

Điện thoại:

Email: liemnt@lda.vn

                                        

/upload/2001072/20191206/grab2eb89liem1.jpg

Ông: Vũ Minh Thành

Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV

Điện thoại:

Email: thanhvm@lda.vn

                                                 

/upload/2001072/20191206/grabf951ethanh3.jpg

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV

Điện thoại:

Email: thangnv@lda.vn 

                                                                   

/upload/2001072/20191206/grab1582fthang1.jpg

Thư viện ảnh
Giá vàng