BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Vũ Minh Thành

09/8/1971

Kinh

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, TV HĐTV

2

Phạm Dũng Sỹ

01/9/1977

Kinh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng GĐ

3

Nguyễn Văn Thắng

04/01/1960

Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng GĐ, TV HĐTV

4

Nguyễn Thị Hạnh

01/3/1968

Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng

5

Phạm Thị Thanh Hòa

19/03/1971

Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch CĐ

6

Nguyễn Hùng Tuyến 

09/12/1973 

Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, TP. TCLĐ

7

Lê Thanh Bình

25/01/1978

Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Giám đốc XN Bao bì ĐN

8

Đỗ Nhật Thăng 

06/1/1965 

Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, TP.ĐTXD 

9

Lê Thành Sáng

08/04/1983

Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, TP. KCS 

10

Đào Xuân Quang

06/08/1980

Kinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Quản đốc PX.KHT

11

Nguyễn Văn Tuấn

04/06/1982Kinh Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Quản đốc PX. Nung Hydrat

12

Dương Văn Huấn27/09/1975Kinh Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy, Chánh Văn phòng ĐU
13Trần Văn Phú03/02/1974Kinh Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy, TP. TBQ
Thư viện ảnh
Giá vàng